Wójt Gminy Uchanie podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Uchanie

Data ogłoszenia
2021-01-08
Termin składania ofert
2021-03-10 15:30
Treść

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość podana w wykazie wywieszonym

w siedzibie Urzędu Gminy Uchanie w dn. 19.05.2020 r.

Obręb: Rozkoszówka– KW ZA1H/00080735/6 i KW ZA1H/00066597/2

Nieruchomość gruntowa i gruntowa zabudowana wpisana do rejestru zabytków pod nr A/1448 określona jako park w Dąbrowie wraz z trzema budynkami gospodarczymi.

Działka nr 31/2 o pow. 16,3602 ha (dr, Lzr-RIIIa,Lzr-RIVa, RIIIa, RIIIb,RIVa)

Nr 31/3 o pow. 3,0446 ha (Lzr-RIIIa, Lzr- RIIIb, N,RIIIa, RIIIb)

Nr 32 o pow. 10,6368 ha (RIIIa)

Nr 33/1 o pow. 6,1505 ha (RIIIa,RIIIb)

Nr 33/2 o pow. 2,3176 ha (RIIIa,RIIIb,RIVa)

Ogółem 38,5097 ha

Cena wywoławcza –1 690 000,00zł

Postąpienie             - 16 900,00- zł

Wadium                 - 169 000,00- zł

Od ceny nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków o pow. wspólnej -7,8397 ha oznaczonej w ewidencji gruntów: cześć działki 31/2 i część działki nr 31/3 uzyskanej w wyniku przetargu udziela się 10% bonifikaty stosownie do uchwały nr VII/56/2019 Rady Gminy Uchanie z dnia 27 sierpień 2019 r. w sprawie obniżenia bonifikaty ceny nieruchomości zabytkowej.

Gmina nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Uchanie działka przeznaczona jest do rolniczego wykorzystania.

Zbywana nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby, które spełniają warunki określone
w art.6 ustawy z dnia 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Z 2020 r. poz.284) oraz przedłożą Komisji Przetargowej do dnia 10.03.2021r. dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej, o których mowa w art.7 cytowanej ustawy tj.:

1.Oświadczenie nabywcy o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego.

2.Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały.  

Nabycie przedmiotowej nieruchomości przez inny podmiot niż rolnik indywidualny w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego może nastąpić za zgodą Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej wydanej na wniosek nabywcy.   

 Przetarg odbędzie się dn. 15.03.2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Uchaniach (sala posiedzeń).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium wnoszone

w pieniądzu najpóźniej do dnia 10.03.2021 r. na konto Urzędu Gminy Uchanie

BS Białopole O/Uchanie nr 59820210162002160003740001

Wadium nie podlega zwrotowi, gdy:

-osoba, która wygrała przetarg, uchyli się od zawarcia notarialnej umowy kupna sprzedaży.

Informuje się, że na sprzedaż w/w nieruchomości był przeprowadzony
II przetarg ustny ograniczony w dniu 18.12.2020 r który zakończył się wynikiem negatywnym.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości, warunków sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy w Uchaniach – Referat infrastruktury technicznej...

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez publikację informacji w prasie ogólnokrajowej, umieszczenie na stronie www.uchanie.pl, BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Uchaniach na okres 62 dni, tj. od dnia 8 stycznia 2021 r. do dnia 10 marca 2021 r.

Przetarg odbędzie się także, jeśli o zakup wystąpi tylko jedna osoba.

Zastrzega się prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn do chwili rozpoczęcia przetargu oraz prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Uchanie, dnia 08.01.2021 r.    

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Szymon Patkowskidodano do BIP dnia 08-01-2021 12:15:41